Yhdistys

Maakuntayhdistys karjalaisuuden asialla

Etelä-Karjalan maakuntayhdistys on nuori, perustettu vuonna 2000. Sen toiminta-alueeseen kuuluvat kaikki eteläkarjalaiset kunnat ja kaupungit. Yhdistyksen tarkoituksena on vahvistaa ja rakentaa eteläkarjalaista identiteettiä. Maakuntayhdistys toimii yhteistyössä alueensa kotiseutu- ja museotyötä tekevien tahojen ja henkilöiden kanssa. Se ei kuitenkaan pyri olemaan kattojärjestö, vaan kaiken toiminnan ideana on vapaaehtoisuus. Tämä joustava periaate tarjoaakin yhdistyksille ja yksityisille tilaisuuksia kurkistaa maakunnan muiden alueiden kotiseutukohteisiin, mutta avaa samalla mahdollisuudet avun saantiin ja asiantuntemukseen oman alueen kotiseututyöhön liittyvissä asioissa.

 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015
____________________________________________________________________

Taustaa
Yhdistyksen tarkoituksena on:
– vahvistaa maakunta-identiteettiä toimialueellaan tekemällä kotiseutu- ja museotyötä,
– toimia maakunnallisen ympäristönsuojelun ja maisemanhoidon aloilla.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tekee kotiseutu- ja museotyötä toimimalla yhteistyössä maakunnan kotiseutu- ja museoyhdistysten sekä muiden vastaavaa työtä tekevien yhteisöjen kanssa. Yhdistyksellä on edustaja Etelä-Karjalan museon museotyöryhmässä.
Yhdistys toimii yhteistyössä tarkoitusperiensä saavuttamiseksi kotiseututyön ja museoalan keskus-
järjestöjen kanssa. Yhdistys harjoittaa ja tukee kotiseutuun kohdistuvaa tallennus-, tutkimus- ja julkaisutoimintaa sekä järjestää erilaisia alaansa ja alueeseensa liittyviä tilaisuuksia.

Jäsenistö
Jäsenistö koostuu perinteistä kotiseututyötä tekevistä yhdistyksistä ja henkilöistä. Yhdistys toimii
yhdyssiteenä varsinkin niille kotiseutuyhdistykselle, joiden toimintaan sisältyy (kotiseutu)museoiden
ylläpito ja tukeminen.

Aloitteet
Yhdistys seuraa edelleenkin Luumäen Kotkaniemen museon kehittymistä sekä Koitsanlahden hovin säilyttämistä.
Yhdistys on ollut aloitteentekijä Etelä-Karjalan esihistorian kirjoittamishankkeessa, jonka Etelä-Karjalan liitto ottaa
toimintasuunnitelmaansa.
Valmistelevassa työryhmässä on myös maakuntayhdistyksen edustus.

Kokoukset
Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Loppukesästä (22.8.) on Lappeenrannan taistelun muistopäivän seminaari, jossa muina järjestäjinä ovat Etelä-Karjalan kesäyliopisto, maakuntamuseo ja Lappeenrannan Paasikivi-Seura.

Julkaisutoiminta
Yhdistyksen hallitus on aloittanut valmistelun Vuosikirja 2015 julkaisemiseksi. Kirjan teemana ovat
ensimmäisen maailmansodan aikaiset linnoitustyöt Etelä-Karjalassa.
Vuonna 2014 julkaistulla Hovin vallat -teoksella tuetaan Koitsanlahden hovin säilyttämistä kulttuurihistoriallisena kohteena ja sen myyntituloja käytetään Vuosikirja 2015 julkaisemiseen.
Yhdistyksen julkaisuja myydään Lappeenrannan linnoituksen joulutorilla.

Yhteistyö
Yhdistyksen yhteistyötahoja ovat Etelä-Karjalan museo, Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Etelä-Karjala-instituutti, Etelä-Karjalan tiedeseura ja Lappeenrannan Paasikivi-seura.
Lisäksi yhdistys on mukana sen tarkoitusperiä vastaavissa erilaisissa maakunnallisissa hankkeissa.

_______________________

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

Yhdistyksen perustaminen
Etelä-Karjalan maakuntayhdistys perustettiin 8.9.2000 Luumäellä.
Yhdistys merkittiin yhdistysrekisteriin 6.6.2001 ja se sai tällöin
rekisterinumeron 181893.
Vuosi 2013 merkitsee siis yhdistyksen historiassa sen 14.
toimintavuotta.

Hallitus ja työntekijät
Yhdistyksen hallitukseen ovat kuuluneet alueellista jakoperiaatetta noudattaen:
Jouko Siitonen,
Mikko Europaeus,
Pentti Pylkkö,
Tauno Moilanen,
Kyösti Tiainen ja
Antti Vanhanen.
Varamiehinä ovat toimineet:
Anne-Maija Laukas,
Marja, Hovi,
Leena Salonen,
Anna-Kaisa Ek,
Eero Kaasalainen ja
Tanja Karppinen.
Puheenjohtajina ovat toimineet: Antti Vanhanen ja Jouko Siitonen (varapuheenjohtaja).
Rahastonhoitajaksi on kutsuttu Jouko Siitonen ja sihteeriksi Jukka Luoto.
Hallitus on kokoontunut 7 kertaa.

Jäsenistö
Yhdistyksen jäsenluettelossa (2012) on 64 nimeä joista yhteisöjäseniä on 19. Jäsenmaksu on ollut 10E niin henkilö- kuin yhteisöjäseniltäkin.
Jäsenistöön on laskettu mukaan kolme Imatran nimeämää museokokousten virallista edustajaa. Yhteisöjäseniä ovat olleet Etelä-Karjalan Vanhat Ajoneuvot ry, Etelä-Karjalan käsi- ja taideteollisuusyhdistys, Luumäki-seura, LC Nuijamaa, Europaeus-seura, Ylämaan jalokivimuseoyhdistys, Taipalsaaren Kotiseutuyhdistys, Savitaipaleen kotiseutuyhdistys, Ruokolahti-seura, Lauritsala-Seura, Lauritsalan sos. dem. Työväenyhdistys, Lappeenrannan Työväenyhdistys, Lappeen Kotiseutuyhdistys, Kaakkois-Suomen Asehistoriallinen seura, Joutsenon kotiseutuyhdistys, Jatuli ry, Imatran kotiseutuyhdistys, Ikävalko Säätiö, Honkakylän kauppamuseo, Ylämaan kotiseutuyhdistys.

Kokoukset
Yhdistys piti sääntömääräisen kevätkokouksensa Luumäen kunnantalolla.
Monipuolisessa ohjelmassa oli P.E.Svinhufvudin perinnesäätiön puheenjohtaja
Jyrki Vesikansan esitys Kotkaniemen tämän hetken näkymistä. Ohjelmaan sisältyi myös Luumäen kunnanjohtajan esitys ja Kivijärven liikenteen historiaa valottava dvd-esitys.
Maakuntayhdistys on ollut mukana järjestämässä Lappeenrannan upseerikerholla Lappeenrannan taistelunvuosipäivän (23.8.) seminaaria. Yhteistyökumppaneina oli kesäyliopiston lisäksi Paasikivi-seura. Antti Vanhanen ja Pentti Pylkkö pitivät esitelmät vuoden 1918 tapahtumista ja yhteiskunnallisesta kehityksestä vapaussodan jälkeen. Esitelmien julkaiseminen on suunnitteilla.

Apurahat
Yhdistys on saanut apurahoja seuraavasti:
Lappeenrannan kaupunki, toiminta-avustus 270€.
Pamaus-seura 1000€.
Hovin Vallat – romaanin julkaisemiseen on saatu
avustus Parikkalan kunnalta 200€.

Julkaisutoiminta
Yhdistys on osallistunut Linnoituksen joulumarkkinoille ja on myynyt siellä vuosikirjojen ohella jäsenyhdistyksiensä julkaisuja. Hankkeen organisoi Antti Vanhanen.
Pamaus-seura myönsi avustuksen Etelä-Karjalan kotiseututyön bibliografian tuottamiseen. Työn teki henkilökohtaisen apurahan turvin Mervi Kansonen.
Erinäisten vaiheiden jälkeen teos saatiin julkistettua vuoden 2013 lopulla Etelä-Karjalan vuosikirjan niteenä.
Heikki ja Pentti Pylkkö ovat tuottaneet yhdistyksen kotisivut ja jälkimmäinen
on hallituksen jäsenenä lupautunut vastaamaan sivuston päivityksistä.
Lempi Jääskeläisen Hovin Vallat romaanin julkaisemiseen ei ole saatu tarvittavaa rahoitusta. Asiassa on käännytty mm. Kimmo Tiilikaisen ja Riitta Uosukaisen puoleen. Julkaisua silmällä pitäen on valmisteltu kuvitusta ja taittoa (Eila Kajanus-Jurvanen, Esa Rantanen). Yhdistyksen julkaisuoikeudet päättyvät vuoden 2014 aikana.

Yhteistyö
Yhdistyksen hallitus on toiminut Etelä-Karjalan museotyöryhmänä, minkä
vuoksi yhteistyö Etelä-Karjalan museon kanssa on ollut tiivistä.
Vuoden paikallismuseon valinta ei tänäkään vuonna sattunut Etelä-Karjalaan.
Hallituksen tulisi tulevana vuonna osallistua valmisteluun niin, että täältä
Saataisiin riittävän mainoshenkinen museoesittely.
Etelä Karjalan insituutti järjesti yhdessä Etelä-Karjalan liiton kanssa
Kotiseutukokouksen Savitaipaleella. Anna-Kaisa Ek oli mukana viran puolesta
kokouksen järjestäjänä. Yhdistystä edustivat Pentti Pylkkö, Antti Vanhanen ja Jukka Luoto.
Tauno Moilanen on edustanut maakuntayhdistystä Etelä-Karjala instituutin neuvottelukunnassa. Hänellä on ollut keskeinen rooli laadittaessa lausuntoa
Etelä-Karjalan liitolle maakunnan kehittämisstrategiasta. Hän on kiinnittänyt huomiota ruostuvien maakuntien ongelman lisäksi kulttuurin merkitykseen selviytymisstrategiassa.

Hankkeet
Kotiseutuneuvos Pekka Siiropää on tehnyt maakuntayhdistykselle aloitteen Etelä-Karjalan esihistorian kirjoittamisesta. Yhdistys on ollut tässä asiassa yhteydessä Etelä-Karjalan liittoon, maakuntamuseoon, tiedeseuraan, Lappeenrannan kaupunkiin ja Imatran kaupunkiin. Aiheesta pidettiin
syyskaudella kaksi seminaaria, joissa prof. Mika Lavento, Hannu Takala,
Jukka Luoto, Ilkka Pylkkö, Ville Laakso ja Tapani Rosted pitivät esitelmät.
Niitä kuulemassa oli laaja kävijäjoukko, joka tutustui myös järjestettyihin
Pienoisnäyttelyihin. Varsinkin Imatran museon Kalle Pakarisen järjestämä näyttely oli puhutteleva.
Seminaareihin liittyi laaja keskusteluosa, joissa päätettiin jatkotoimista.
Pekka Siiropää on tehnyt myös aloitteen ensimmäisen maailmansodan aikaisten venäläisten patteritöiden muistomerkin kunnostamisesta tai luomisesta.
Eero Kaasalainen on ollut mukana toteuttamassa tämän sisältöistä hanketta
Savitaipaleella. Maakuntayhdistyksellä ei yhdistyksenä ole ollut roolia
tässä projektissa.

Suomen Kotiseutuliitto
Anne-Maija Laukas on ollut valmistelemassa Karjalan heimojuhlien järjestämistä. Juhlat pidetään Lappeenrannassa kesällä 2014. Jukka Luoto on kirjoittanut Lappeen Karjalaa esittelevän artikkelin. Sillä pyritään lisäämään heimojuhlille tulevien kiinnostusta Etelä-Karjalaa kohtaan.

Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa Ylämaalla 25.3.2014

 

 

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s