Säännöt

ETELÄ-KARJALAN MAAKLUNTAYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

NIMI JA KOTIPAIKKA
1. § Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan maakuntayhdistys ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja toiminta-alue nykyinen Suomen Etelä-Karjala.
Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä yhdistys.

TOIMINNAN TARKOITUS
2. § Yhdistyksen tarkoituksena on:
-vahvistaa maakunta-identiteettiä toimialueellaan
-olla toiminta-alueensa kotiseutu- ja museotyötä tekevien
yhteisöjen yhdyssiteenä,
-toimia maakunnallisen ja paikallisten kulttuurien,
ympäristönsuojelun ja maisemanhoidon aloilla
kotiseutu- ja museotyön tavoitteiden
saavuttamiseksi.

TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN
3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
-tukee kotiseutu- ja museotyötä toimimalla yhteistyössä
maakuntamuseon, kotiseutu- ja museoyhdistysten
sekä muiden tätä työtä tekevien kanssa,
-osallistuu kotiseutu- ja museotyön alueellisena etujärjestönä alueensa suunnitteluun ja päätöksentekoon tekemällä aloitteita, esiyksiä ja antamalla lausuntoja,
-toimii yhteistyössä tarkoitusperiensä saavuttamiseksi kotiseututyön ja museoalan keskusjärjestöjen kanssa,
-harjoittaa ja tukee kotiseutuun kohdistuvaa tallennus-, tutkimus- ja julkaisutoimintaa sekä järjestää erilaisia alaansa ja alueeseensa liittyviä tilaisuuksia.

JÄSENISTÖ
4 § Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä Etelä-Karjalan kotiseututyötä tekevät
rekisteröidyt yhdistykset ja alueen kunnat ja yksityiset henkilöt, jotka hallitus on jäseniksi hyväksynyt.
Jäsenet suorittavat jäsenmaksun, jonka määrää yhdistyksen
syyskokous.

Jäsenet voivat erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti
yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. Jos jäsen muistutuksista huolimatta
on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta tai on menettelyllään loukannut
yhdistyksen tarkoitusperiä, on hallituksella oikeus erottaa jäsen yhdistyk-
sestä.

Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutsua yhdistyksen varsinaisessa
kokouksessa yksimielisellä päätöksellä henkilö, joka on erittäin ansiok-
kaasti toiminut yhdistyksen hyväksi. Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET
5. § Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous.
Kevätkokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokous
loka-joulukuun aikana. Lisäksi hallitus voi tarvittaessa kutsua koolle
ylimääräisiä kokouksia. Mikäli vähintään yksi kymmenesosa (1/10)
yhdistyksen jäsenistä vaatii kirjallisesti ylimääräisen kokouksen
kutsumista koolle tietyn asian käsittelyä varten, hallitus on velvollinen
toimittamaan kokouskutsun neljäntoista (14) päivän kuluessa.
Kokouskutsu on toimitettava jäsenistön tietoon vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta joko kirjeitse tai yhdistyksen toimialueella ilmestyvässä sanomalehdessä.

6. § Kullakin jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni.
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä paitsi
kunniajäsenen kutsua, yhdistyksen sääntöjen muutosta ja
yhdistyksen lakkauttamista koskevissa kysymyksissä, joista
on erikseen mainittu toisaalla säännöissä.

7. § Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi
pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen
hyväksymisestä.
4. Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
ja päätetään tilien hyväksymisestä sekä vastuuvapauden
myöntämisestä vastuuvelvollisille.
5. Käsitellään muut asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään
tammikuun 1. päivään mennessä tai asiat, jotka hallitus haluaa kevätkokoukselle esittää. Yhdistyslain 24 §:n määräykset on kuitenkin otettava tässä yhteydessä huomioon.

8 § Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.
4. Määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus.
5. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.
6. Hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio.
7. Valitaan varsinaiset ja varajäsenet hallitukseen erovuoroisten varsinaisten
ja varajäsenten tilalle.
8. Valitaan hallituksen jäsenistä sille puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
9. Valitaan kaksi varsinaista ja heille kaksi varatilintarkastajaa.
10. Päätetään yhdistyksen koollekutsumistavasta sääntöjen 5 §:n määräämissä
rajoissa.
11. Käsitellään muut asiat, joista on tehty hallitukselle esitys vähintään
elokuun 15. päivään mennessä tai asiat, jotka hallitus haluaa
syyskokoukselle esittää. Yhdistyslain 24 §:n määräykset on kuitenkin otettava tässä yhteydessä huomioon.
12. Valitaan edustaja niihin toimielimiin, joilla tällä yhdistyksellä on
edustusoikeus.

HALLITUS
9. § Hallitukseen kuuluu kolmeksi (3) vuodeksi valittavat 6 varsinaista
jäsentä ja 6 henkilökohtaista varajäsentä. Jäsenistä ja varajäsenistä
on kaksi kummastakin ryhmä vuosittain erovuorossa.
Hallituksen jäseniä valittaessa tulee ottaa huomioon maakunnan eri osien
tasapuolinen edustus.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
ja vähintään puolet koko hallituksen jäsenmäärästä on saapuvilla.
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

10. § Hallituksen tehtävänä on:
1. Panna toimeen yhdistyksen kokousten päätökset.
2. Hyväksyä yhdistyksen jäsenet ja päättää jäsenten
erottamisesta.
3. Vastata yhdistyksen omaisuuden hoidosta ja tileistä.
4. Ottaa toimeen ja vapauttaa toimestaan yhdistyksen
palveluksessa oleva henkilökunta
5. Laatia ja jättää hyväksyttäväksi yhdistyksen seuraavan
vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.
6. Laatia ja jättää hyväksyttäväksi yhdistyksen
toimintakertomus. Laatia tilinpäätös ja antaa se sekä
yhdistyksen tilit tarkastajille. Esittää tilinpäätös ja tilintarkastajien kertomus yhdistyksen kevätkokoukselle.
7. Valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat.
8. Antaa tarvittavat tiedot ja lausunnot viranomaisille ja
muille, jotka niitä pyytävät.

11. § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheen-
johtajan kutsusta. Kutsu on toimitettava kullekin hallituksen jäsenelle
kirjallisesti vähintään (7) päivää ennen kokousta.

NIMENKIRJOITTAJAT
12. § Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja; jompikumpi
heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

TALOUS
13. § Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä
tilintarkastajille vähintään 21 päivää ennen kevätkokousta.
Tilintarkastajien on palautettava tilit lausuntoineen hallitukselle vähintään
14 päivää ennen kevätkokousta.

14. § Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan toimintansa tukemiseksi avustuksia
ja lahjoituksia, omistaa kiinteää omaisuutta, harjoittaa kustannustoimintaa
ja toimeenpanna rahankeräyksiä asianmukaisilla luvilla.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
15. § Sääntöjen muuttamiseen ja yhdistyksen purkamiseen vaaditaan, että
asia käsitellään yhdistyksen kokouksessa ja että sitä tarkoittavan päätöksen hyväksi annetaan vähintään kaksi kolmasosaa kokouksen äänioikeutettujen osanottajien koko äänimäärästä.
Yhdistyksen purkamisesta tulee päättää kahdessa peräkkäisessä vähintään yhden kuukauden väliajalla pidetyssä kokouksessa.

16 § Yhdistyksen purkautuessa sen varat ja omaisuus on luovutettava
Etelä-Karjalan museolle käytettäväksi maakunnan museo- ja
kotiseututyön edistämiseen.

YHDISTYSLAKI
17 § Yhdistyksen toiminnassa noudatetaan muilta osin voimassa olevan
yhdistyslain säännöksiä.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s